Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας www.ikarosmusic.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς επίσης και στις οικείες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί cookies για να κάνει λειτουργική και εύχρηστη την παρούσα ιστοσελίδα και να βελτιώσει τη δομή και το περιεχόμενο της. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους υπολογιστές και τα αρχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μας και είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Ακολουθώντας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, η εταιρία μας δεν πρόκειται να προβεί σε γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.
Με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτουμε – ανταλλάσουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας εμπιστεύεστε.